2 35

Cầu tiền tỉ mới xây xong đã “sập”

-

 

công an cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc nợ công thuế