18

Cướp đất của dân, trưởng Ban Dân Vận huyện bị bắt

-

 

thuế Giáo dục nợ công Nguyễn Xuân Phúc công an Nguyễn Phú Trọng cộng sản Việt Nam