Safe image php 2

Đặc nhiệm Mỹ huấn luyện chiến thuật tập kích đảo nhân tạo ở Biển Đông

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản