Nop ho so thi so thue hn vnx 081414 1

Cứ 9 người dân phải nuôi một cán bộ CSVN

Trung bình cứ 9 người dân phải cong lưng nuôi một cán bộ của chế độ Hà Nội dưới hình thức này hay hình thức khác, dựa trên các con số thống kê của Bộ Nội Vụ CSVN.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản