1 1

Vị kỷ của các lãnh tụ dân chủ và độc tài

Vị kỷ – vì mình, lấy mình làm trung tâm của mọi quyết định, tuỳ theo môi trường sống mà nó biến đổi giữa hai cực ích kỷ và vị tha – là một trong ba tiểu bản năng của Sinh Tồn (vị kỷ, tình dục, xã hội).

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản