1 9

Từ Cộng Nô đến Hán Nô

Một trong những yếu tính đặc thù của đảng CSVN là tinh thần nô lệ ngoại bang của tập thể này.

 
 

Việt Nam Trung Quốc cộng sản