SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VIỆT NAM DÂNG LÃNH THỔ, LÃNH HẢI CHO TRUNG QUỐC

Tuy nhiên, đến khi những người cộng sản nắm được quyền lực, thì những lời căn cặn của ông cha về trách nhiệm bảo vệ bờ cõi lại phải dần nhường chỗ cho “tình đồng chí” của hai đảng cộng sản Việt - Trung, và lãnh đạo Trung Quốc đã có thể từ từ gặm nhấm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam.