2 26

Quốc tang

Chính phủ nên sửa Nghị định 62. Thay vì quy định cứng 4 chức danh được tổ chức quốc tang nên đưa ra các tiêu chí.

 

Việt Nam công an cộng sản