1 8

Nhân lý dân chủ

Một dân tộc không được hưởng dân chủ, dân tộc đó sống chỉ nửa kiếp, sống dở kiếp, sống không trọn kiếp.

 

Việt Nam công an cộng sản