1 15

Nhất thể hóa – Bước lùi của lịch sử? Phê phán ông Trương Huy San (P1/2)

Gần đây ở Việt Nam dấy lên tranh luận về việc nhất thế hóa giữa chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước (theo mô hình hiện nay của Trung Quốc), và đang có một số phe nhóm vận động cho khuynh hướng này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản