Hội nghị 8 ‘thay đổi cấu trúc quyền lực’ ở Việt Nam

Một quyết định lớn của Hội nghị Trung ương 8 ở Hà Nội "sẽ làm yếu đi" cơ chế kiểm tra, cân bằng trong Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ý kiến một người nước ngoài.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản