Gửi anh Nhân thành Hồ

Anh Nhân à. Tôi có đọc bài báo viết về vụ anh định đem 26000 Ha đất nông nghiệp trong đó ra chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để lấy 1,5 triệu tỉ vnd. Tôi biết anh không ngu, và tôi biết anh cũng hiểu rõ tầm quan trọng của đất nông nghiệp . Nhưng tôi nghĩ chắc cấp trên của anh bảo vậy nên anh phải làm thôi.