CÓ CẦU ẮT CÓ CUNG. FACEBOOK KHÔNG PHẢI KHÔNG THỂ THAY THẾ

Mấy hôm nay vào Minds thấy không khí đông vui như đi hội. Một không khí hồ hởi tự do, thoải mái giống như 1 cuộc di cư thành công vậy.