32556529 1766162520108199 2022088658999312384 o 750x430

Bàn Tay Tuyên Giáo

Biếm họa của Kuang Biao (Quảng Biểu), Trung Quốc, nơi mà “mô hình” kiểm duyệt báo chí luôn được Việt Nam “học tập kinh nghiệm” (Quảng Biểu là cây cọ biếm nổi tiếng, từng nhiều lần làm chính quyền “khó chịu”, hiện làm việc cho tờ Nam Phương Đô Thị)

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng