Safe image 9

Bài học cho Việt Nam trong đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông

Khái niệm “đồng sở hữu”, “cùng thăm dò, khai thác”… là những khái niệm dễ bị đ.a’nh đồng để che đậy những động cơ chính trị thực dụng, tiêu cực.

 

Mỹ Biển Đông Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam