2 50

Bác sĩ tắc trách, để bệnh nhân chết sau khi chờ cấp cứu bốn tiếng

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản