21 vov

Bộ trưởng quốc phòng CSVN chuẩn bị kế hoạch để chiến đấu chống lại người dân yêu nước?

-

 

Nguyễn Phú Trọng nợ công Giáo dục thuế Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản Việt Nam