Safe image 2

54% người dân phải hối lộ mới xin được việc trong cơ quan Nhà nước

Tỷ lệ người dân cho biết phải chi lót tay cho công chức tiếp tục tăng lên trong năm 2016. Bên cạnh đó, khoảng 54% số người dân cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực Nhà nước, cao hơn tỷ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản