4,418 người bỏ quốc tịch Việt Nam năm 2018

Cả năm 2018, có tất cả 4,418 người “xin thôi quốc tịch Việt Nam” trong khi chỉ có “25 hồ sơ xin nhập quốc tịch và 12 hồ sơ xin trở lại quốc tịch.”

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản