Các trường tuyệt đối không dạy nội dung ngoài sách giáo khoa

Hay dam thuy tinh de tang dung cam 241730208

Đây là nội dung trong sách giáo khoa dạy học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam (ảnh: Internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không dạy các nội dung ngoài sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản để dạy và học phù hợp thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của nhà trường.

Theo đó, năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành và tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

 Từ đó, các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh nội dung dạy và học để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu trong sách giáo khoa. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

Các cơ sở giáo dục phổ thông căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn. Từ đó, các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Đồng thời, các trường cần tăng cường phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trên lớp và ngoài lớp học.

Trong quá trình dạy và học, giáo viên chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu, các cơ sở giáo dục phổ thông tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Đỗ Hòa/Hải Quan

 
 

học sinh Bộ GD&ĐT sách giáo khoa