22489890 796350920547803 2525566059361074945 n

12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ sẽ lấy ở đâu?

Việt Nam sắp lên thiên đường rồi nên rất cần nhiều dự án nghìn tỷ (nguồn ảnh internet)

Ngân sách nhà nước chiếm khoảng 94% tổng kinh phí 12.000 tỉ thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2030.

Bộ GDĐT đang xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình lên Chính phủ một đề án có tổng kinh phí 12.000 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, có mục tiêu đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ).

Theo dự thảo, Đề án gồm các nhiệm vụ do Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo triển khai và các nhiệm vụ do các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm triển khai. Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và đối tượng thụ hưởng đề án cùng nhau chia sẻ chi phí thực hiện đề án. 

Các nguồn kinh phí cần thiết để triển khai đề án bao gồm ngân sách nhà nước chiếm khoảng 94%; từ các dự án nước ngoài và nguồn xã hội hóa là 5%; các nguồn kinh phí khác như học phí, đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học chiếm 1%. 

Trong đó, Đề án không đặt yêu cầu Nhà nước cấp kinh phí mới mà đề nghị tích hợp Đề án 911 và Đề án 2020 để nâng cao hiệu quả tổng thể và sử dụng khoản kinh phí còn lại đã được cấp cho các đề án này. Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước được chi cho các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo tiến sĩ, bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên và cán bộ quản lý, bồi dưỡng quản trị đại học cho cán bộ quản lý chủ chốt.  

Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của đề án ở cấp cơ sở từ nguồn thu học phí và tài trợ từ bên ngoài.  

Ngoài ra, kinh phí thực hiện đề án còn phụ thuộc khoảng 5% vào các nguồn tài trợ. Trong bối cảnh Nhà nước không thể thu xếp toàn bộ kinh phí triển khai đề án thì sự chia sẻ chi phí của giáo viên và cán bộ quản lý, những đối tượng thụ hưởng đề án, là hết sức cần thiết. Giảng viên có thể chia sẻ chi phí với Nhà nước bằng nhiều cách như chia sẻ chi phí đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, tìm kiếm học bổng, tài trợ để nâng cao trình độ, năng lực bản thân sau khi tham gia đề án. 

HUYÊN NGUYỄN/LAO ĐỘNG

 

Bộ Giáo dục ngân sách nhà nước