D5d5c329 b8ac 4177 b7c8 1618a66cbd9a

Quan chức móc ngoặc doanh nghiệp để trục lợi

Tình trạng quan chức móc nối với các doanh nghiệp chiếm lĩnh những dự án béo bở rồi chia nhau lợi nhuận tiếp tục diễn ra ở Việt Nam.

Việt Nam Cộng sản Công an Nguyễn Phú Trọng