Photo1535356434832 15353564348322146003800

Lợi nhuận của Nhà máy in tiền Quốc gia trong 6 tháng đã vượt kế hoạch cả năm

  • On 28/08/2018

Hoạt động tài chính của nhà máy đem về doanh thu hơn 17,2 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ so với cùng kỳ, đây là số tiền phát sinh chủ yếu từ tiền lãi ngân hàng.

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018, ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

BCTC cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ in tiền của nhà máy đạt xấp xỉ 998 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đi cùng với doanh thu tăng mạnh, giá vốn cũng tăng 30% lên 911 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của nhà máy đem về doanh thu hơn 17,2 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ so với cùng kỳ, đây là số tiền phát sinh chủ yếu từ tiền lãi ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế của Nhà máy đạt 66,78 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi thuế doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại hơn 60 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối tháng 6, tổng tài sản của Nhà máy đạt 2.341 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh từ 531 tỷ lên 997 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên gần 1.960 tỷ đồng nhờ khoản lũy kế lợi nhuận chưa phân phối. 

Theo kế hoạch trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ước thực hiện năm 2017, tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng. Như vậy, kết quả lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Nhà máy thực tế đã vượt kế hoạch cho cả năm. 

nguồn: Cafef

Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam