trả nợ

 • Chính phủ sẽ vay gần 17 tỷ USD, trả nợ hơn 11 tỷ USD trong năm nay

  Trong số 384.000 tỷ đồng Chính phủ vay năm nay thì vay trong nước là 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng...

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

  Theo đó, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỷ đồng (tương đương gần 16,8 tỷ USD), gồm: Vay trong nước 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng, trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỷ đồng, trong đó vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng; vay về cho vay lại 42.230 tỷ đồng.

  Quyết định của Thủ tướng cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng (tương đương 11,3 tỷ USD). Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Thủ tướng cũng phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018, bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỷ đồng.

  Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng; hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

  Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31/12/2017.

  Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

  Bảo Quyên/Vneconomy

 • Ai cho phép Cộng sản vay 363.000 tỷ đồng?

  Tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2018 là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồng.

  Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng (1,3 triệu tỷ đồng).

  Trong đó, thu nội địa 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ 5.000 tỷ đồng.

  Trong thu nội địa, khoản thu từ lớn nhất sẽ đến thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 222.823 tỷ đồng, tiếp đến là từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 217.974 tỷ đồng và khu vực doanh nghiệp nhà nước 166.498 tỷ đồng.

  Còn lại thu từ thuế thu nhập cá nhân là 96.869 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 48.804 tỷ đồng các loại phí, lệ phí 67.513 tỷ đồng; các khoản thu về nhà, đất 107.914 tỷ đồng.

  Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 27.100 tỷ đồng, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.939 tỷ đồng; thu khác ngân sách 19.684 tỷ đồng; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.582 tỷ đồng; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế 118.600 tỷ đồng.

  Cũng theo Nghị quyết, tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.523.200 tỷ đồng (1,5 triệu tỷ đồng).

  Trong đó: chi đầu tư phát triển 399.700 tỷ đồng, chi dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng, chi trả nợ lãi 112.518 tỷ đồng, chi viện trợ 1.300 tỷ đồng, chi thường xuyên 940.748 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 35.767 tỷ đồng ; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng, dự phòng ngân sách nhà nước 32.097 tỷ đồng.

  Bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương 195.000 tỷ đồng (tương đương 3,54%GDP), bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỷ đồng (tương đương 0,16% GDP).

  Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vat để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồng.

  Nguyễn Khánh/Dân trí

 • “Túi tiền” quốc gia năm 2018: Chi thường xuyên và trả nợ lãi gấp 3 lần đầu tư phát triển

  Ngân sách trung ương dự kiến sẽ chi 187.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, 425.235 tỷ đồng chi thường xuyên và 110.000 tỷ đồng chi trả nợ lãi. Như vậy, tổng chi thường xuyên và trả nợ lãi là 535.235 tỷ đồng, cao gấp 2,86 lần chi đầu tư phát triển.

  Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018, tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng.

  Trong khi đó, tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

  Dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực được phân bổ cụ thể như sau trong năm 2018: Chi đầu tư phát triển 187.000 tỷ đồng (chiếm 19,7%); chi dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng (chiếm 0,1%); chi trả nợ lãi 110.000 tỷ đồng (chiếm 11,6 %); chi viện trợ 1.300 tỷ đồng (chiếm 0,13%); chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 9.400 tỷ đồng (chiếm 0,99%); dự phòng ngân sách 15.800 tỷ đồng (chiếm 1,6%) và chi thường xuyên 425.235 tỷ đồng (chiếm 44,8%).

  Trong chi thường xuyên, khoản chi lớn nhất là chi cho quốc phòng với 130.400 tỷ đồng, tiếp đến là chi bảo đảm xã hội 83.218 tỷ đồng; chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 71.400 tỷ đồng, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 46.116 tỷ đồng; chi các hoạt động kinh tế 34.689 tỷ đồng…

  Bộ ngành, cơ quan trung ương được dự chi nhiều nhất?

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 cũng thống kê chi tiết các khoản chi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương.

  Cụ thể, Văn phòng chủ tịch nước có tổng chi 226 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 18 tỷ đồng, chi thường xuyên 207,8 tỷ đồng.

  Văn phòng Quốc hội có tổng chi 1.497 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 93 tỷ, chi thường xuyên 1.404 tỷ đồng.

  Văn phòng Trung ương Đảng có tổng chi 2.276 tỷ đồng; trong đó chi 232 tỷ đồng, chi trả nợ lãi, viện trợ 30 tỷ đồng, chi thường xuyên 2.014 tỷ đồng.

  Văn phòng Chính phủ có tổng chi 1.262 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 293 tỷ đồng, chi thường xuyên 969,8 tỷ đồng.

  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có tổng chi 720 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 57 tỷ đồng, chi thường xuyên 663 tỷ đồng.

  Tòa án nhân dân Tối cao có tổng chi 3.888 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 620 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.265 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu 3 tỷ đồng.

  Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có tổng chi 3.626 tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển 585 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.039 tỷ đồng, chi các chương trình mục tiêu 2 tỷ đồng.

  Các bộ ngành có tổng chi như sau: Bộ Công an 78.112 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng 150.144 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 21.141 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải 43.602 tỷ đồng; Bộ Ngoại giao 2.416 tỷ đồng; Bộ Công thương 2.307 tỷ đồng.

  Bộ Xây dựng 1.308 tỷ đồng; Bộ Y tế 13.655 tỷ đồng; Bộ Giáo dục 7.322 tỷ đồng; Bộ Khoa học Công nghệ 3.174 tỷ đồng; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch 2.941 tỷ đồng; Bộ Lao động, thương binh và xã hội 32.872 tỷ đồng.

  Bộ Tài chính 25.265 tỷ đồng; Bộ Tư pháp 2.567 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2.490 tỷ đồng; Bộ Nội vụ 654 tỷ đồng; Ngân hàng Nhà nước 899 tỷ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường 8.147 tỷ đồng; Bộ Thông tin và Truyền thông 893 tỷ đồng; Ủy ban Dân tộc 319 tỷ đồng.

  Kiểm toán Nhà nước 1.252 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ 192 tỷ đồng; Thông tấn xã 696 tỷ đồng, Đài truyền hình Việt Nam 235 tỷ đồng, Đài tiếng nói Việt Nam 808 tỷ đồng.

  Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ 2.535 tỷ đồng; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 637 tỷ đồng; Ủy ban sông Mê Kông 48 tỷ đồng…

  Dự toán cũng chi cho các ban quản lý khu công nghệ, làng văn hóa do ngân sách trung ương đảm bảo 1.492 tỷ đồng; chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội – nghề nghiệp 577 tỷ đồng; chi thực hiện một số nhiệm vụ nhà nước giao cho các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng 252 tỷ đồng.

  Ngoài ra, chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 122.452 tỷ đồng; chi hỗ trợ các địa phương thực hiện chế độ, chính sách mới và thực hiện các nhiệm vụ khác của ngân sách trung ương 12.552 tỷ đồng.

  Nguyễn Khánh/Dân Trí