31408301 921010614725574 6632371434301685760 n

"Vô sản thế giới buông nhau ra"

Thi Đào một bạn đồng nghiệp của tôi đã trả lời ông GSTS Nguyễn Xuân Thắng bí thư TW rằng:
"Thưa ông Nguyễn Xuân Thắng, CN Mác có lẽ giúp các ông - những người thuộc "giai cấp mới" - đang tay trắng bỗng dưng có rất nhiều tiền, rất nhiều đất thì có . Mặc dù cụ Mác chỉ muốn cướp những cái này của bọn tư bản, chứ không phải từ những kẻ khố rách.

Hay "cái phần được" ở đây cho các ông là do bỏ Mác (tư hữu, kinh tế thị trường, bắt tay với tư bản) cộng với giữ lại một phần của Mác (cái chuyên chế)?

"Các nhà khoa học cũng đặc biệt nhấn mạnh sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhờ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, qua đó, khẳng định tính đúng đắn và sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác".

Hiện nay chỉ có 5 nước XHCN. Chắc hẳn không phải Lào chưa thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Chắc hẳn không phải Cuba đang chết đói. Chắc hẳn là không phải Bắc Triều vừa đang chết đói và làm Chí Phèo của thời đại. Còn mỗi hai anh em môi răng Trung Quốc, VN. Nhưng thằng anh Trung Quốc lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống VN; không ăn tươi nuốt sống được thì ông anh vĩ đại này đã và đang làm cho VN chết từ từ, chết trong vui vẻ.

Cụ Mác hô "Vô sản thế giới liên hiệp lại".

Nhà văn Nguyễn Khắc Thạch thì bảo: "Vô sản thế giới buông nhau ra".

FB Phùng Hoài Ngọc

 

vô sản Việt Nam Trung Quốc CN Mác