26904082 2005428783078249 8808528892828902811 n

DI CHÚC

Nếu đất nước bị bán,
Thành một tỉnh của Tàu,
Tôi sẽ viết di chúc
Dặn con cháu như sau:

“Đã làm người, phải sống
Đàng hoàng và công minh.
Đã là dân một nước,
Phải yêu đất nước mình.

Không cúi đầu khuất phục,
Cả ý nghĩ, việc làm.
‘Không làm vương đất Bắc.
Thà làm quỉ nước Nam’.

Hãy cầm súng đứng dậy,
Cùng bảo vệ nước non.
Nếu cần thì hãy chết
Để đất nước trường tồn.

Còn ông, sau khi chết,
Ông sẽ làm ma vương,
Yểm tà giặc phương Bắc
Che chở cho quê hương.” 

Ảnh: TQ tập trận 28-8 tới 4-9-2017 cách Đà Nẵng 75 hải lý. 
Quân đội TRUNG VỚI ĐẢNG (TRUNG) đâu rồi?

THÁI BÁ TÂN

 

đất nước Biển Đông di chúc Tàu