Bầu chọn cho Giải Thưởng 2019

Năm nay, Uỷ ban Giải thưởng hân hạnh đề cử 6 người hay nhóm hoạt động đấu tranh tại quê nhà sau đây và kêu gọi bầu chọn 1 trong 6 cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá :

  • Huỳnh Thục Vy

  • Nguyễn Văn Túc

  • Nhóm công nhân tại Đồng Nai

  • Siu Hanh

  • Trần Vũ Anh Bình

  • Trương Văn Dũng

(xem đây ---> Giới thiệu 6 nhà hoạt động)

Để bầu chọn 1 trong 6 người/nhóm cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2019

Xin bấm vào khung này ---> VOTE  

Huỳnh Thục Vy (7)

14.29 %

Nguyễn Văn Túc (5)

10.2 %

Nhóm công nhân Đồng Nai (13)

26.53 %

Siu Hanh (1)

2.04 %

Trần Vũ Anh Bình (19)

38.78 %

Trương Văn Dũng (4)

8.16 %