Bầu chọn 1 trong 5 người cho Giải Thưởng 2018

Năm nay, Uỷ ban Giải thưởng hân hạnh đề cử nhà hoạt động đấu tranh tại quê nhà sau đây và đã kêu gọi bầu chọn 1 trong 5 người cho Giải Thưởng :

  • Đinh Nguyên Kha

  • Linh Mục Nguyễn Duy Tân

  • Trần Huỳnh Duy Thức

  • Trần Thị Nga

  • Trịnh Bá Phương

(xem đây ===> Giới thiệu 5 nhà hoạt động)

Cuộc bầu chọn đã kết thúc ngày 20 tháng 1 2018. 

Người được trao Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2018 là Trần Thị Nga.

Đây là kết quả cuả cuộc bầu chọn trong và ngoài nước, với chi tiết như sau :

 

Đinh Nguyên Kha (49)

10.49 %

LM Nguyễn Duy Tân (42)

8.99 %

Trần Huỳnh Duy Thức (139)

29.76 %

Trần Thị Nga (207)

44.33 %

Trịnh Bá Phương (30)

6.42 %