Dóng góp cách nào ?

Dóng góp từ Âu Châu (Pháp, Bỉ, Anh, Đức, v.v.), qua Visa, Mastercard

Dóng góp từ Hoa Kỳ, Canada

Dóng góp qua PAYPAL, từ mọi nơi

Last edited: 16/11/2017