Tham gia bầu chọn

 cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

Cuộc tham gia bầu chọn sẽ diễn ra trên trang mạng này và Facebook Tinh Thần Trần Văn Bá, và được mở một cách vô điều kiện cho tất cả mọi người, tại hải ngoại và quốc nội. Cuộc bầu chọn sẽ bắt đầu ngày 25/12/2017.

UBGT đảm bảo là địa chỉ điện thư của quý vị cũng như tất cả những thông tin cá nhân khác sẽ không hiện ra bất cứ nơi đâu trên trang mạng này, không công bố và không đưa cho bất kỳ tổ chức nào.

3. Đề cử hồ sơ

Tất cả mọi người đều có thể đề cử cá nhân, tổ chức ở quốc nội. Hồ sơ xin gởi bằng điện thư về địa chỉ phongtrao@tinhthantvb.com trước ngày 20.12.2017.

Hồ sơ có thể là một một điện thư, cũng có thể thêm những giây liên kết dẫn đến những trang mạng có thông tin nhiều về cá nhân hay tổ chức muốn đề cử. Nói chúng, nếu càng có nhiều chi tiết, UBGT sẽ làm việc dễ dàng hơn, và những người bầu chọn qua Internet sẽ có được những hiểu biết cần thiết để bầu chọn.

4. Danh sách bầu chọn

Từ những hồ sơ được đề cử, UBGT sẽ công bố một danh sách ngắn dựa trên tiêu chuẩn 'sự dấn thân, lòng yêu nước, việc làm hữu ích trong việc đòi hỏi và đẩy mạnh tự do, dân chủ, công lý xã hội và việc bảo toàn lãnh thổ cho Việt Nam'.

UBGT sẽ không giải thích, không nêu lý do nếu hồ sợ được đề cử không có trong danh sách ngắn được công bố.

Những cá nhân yểm trợ và tham gia sẽ bầu chọn trên danh sách này.

Về cách thức bầu chọn : hai vòng hay một vòng, bầu chọn một hay nhiều cá nhân (hay/và tổ chức)...Sẽ được UBGT thông báo tất cả các chi tiết trên trang mạng này..

 

Last edited: 16/11/2017