8e99b3841bc3f29dabd2

Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam lắp đặt phòng LAB

Bộ Công an Trung Quốc viện trợ Bộ Công an Việt Nam hệ thống thiết bị phòng thu thập, khôi phục chứng cứ dữ liệu điện tử nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản