6 1

Trung Cộng mang 100 tàu chiến đến Biển Đông

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản