Safe image 1

Thầy hiệu phó tát vào học sinh đến hộc máu chảy từ sân vào nhà

Đây là cháu em. Học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh Phước ở Bình Dương. Học tiết thể dục thầy bắt đứng ngoài nắng, có bạn phía trên di chuyển ra ngoài trống chỗ nên nó di chuyển lên phia trên đứng. “Thầy Hiệu Phó” đến táng vô đầu nó 1 cái. Chiều đi học về hộc máu từ sân vô đến nhà.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản