Giải thi viết năm 2018

Đề tài năm nay là: “Theo bạn, mỗi một người dân Việt Nam yêu nước hiện nay nên làm gì?”