Safe image 2 6

Phác thảo chân dung những kẻ “h.ại nước, h.ại dân”

Những kẻ “h.ại nước, h.ại dân” ngày nay không nằm riêng trong phạm vi một “nho’m l.ợi íc.h”, họ là một tập hợp “thượng vàng, hạ cám”

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản