Vn pham binh minh di my 1068x712

Phạm Bình Minh đi Mỹ dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng?

-

 

công an cộng sản Việt Nam Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng