Gettyimages 1143745816

Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trên ‘ghế có dây an toàn’?

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản