Mac 01

NGHỊCH LÝ CỦA CHẾ ĐÔ ĐỘC TÀI

Việt nam là một đất nước tồn tại nhiều nghịch lý.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản