An 20190517 ng i dan k nong nh n g o c u oi ngu n hinh truy n hinh k nong

Năm nào cũng xin gạo cứu đói, nhưng Đăk Nông vẫn muốn xây tượng đài

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản