Doanh nghiệp Nhà nước đang ôm khối nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng

“Hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp của một số doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực nhà nước đầu tư; một số dự án của doanh nghiệp nhà nước còn thua lỗ, thất thoát vốn lớn.”