Vn thang binh bang gia

Dùng bằng giả, 6 cán bộ xã ở Quảng Nam mất chức

 Sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả, sáu cán bộ xã ở huyện Thăng Bình bị cách chức, trong đó riêng xã Bình Minh có đến năm người.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản