Qt nguy n inh khue

Công dân Nguyễn Đình Khuê bị bắt trái pháp luật

-

 

công an Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc cộng sản Việt Nam