Safe image 2 14

Chính quyền Maduro chặn biên giới ngăn hàng cứu trợ nhân đạo

-

 

Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc Mỹ Giáo dục thuế công an cộng sản