H6 32

“Các thế lực thù địch” của Cộng sản Việt Nam là những ai?

-