1 16

Nhất thể hóa – Bước lùi của lịch sử? Tập quyền hay tản quyền (P2/2)

1. Khi phân tích về thể chế chính trị quốc gia, người ta nói đến các kích thước như độc đảng hay đa đảng, liên bang hay đơn nhất, một viện hay hai viện….dù chúng có các chức năng khác nhau, nhưng có cùng bản chất chung đó là hướng đến thúc đẩy việc tập quyền hay tản quyền.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc cộng sản