NHẠ ƠI NHẠ XUỐNG DÂN NHỜ

Thuở trời đất đảo điên điên đảo
Xứ Đông Lào có "hảo" quan nhân
"Lờ-nờ" chưa thể tỏ phân
Ngồi ngai Giáo dục khiến dân kêu trời