20160608082311 rac 2

BIỂN ĐÀ NẴNG ĐANG KIÊU CỨU VÌ Ô NHIỄM

Vùng ven biển Đà Nẵng đang ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do rác và nước thải.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản