8 2

10.000 tỷ 'đắp chiếu' bên Lào: Đại dự án thất bại của tập đoàn Nhà nước

-

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc nợ công Giáo dục thuế