Phỏng vấn LM Nguyễn Văn Lý

Linh mục Nguyễn Văn Lý là người được Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2017.

Nhân dịp trao Giải thưởng, Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá đã phỏng vấn Cha Lý, ngày 31/5/2017.

  • Từ 5 tháng 3 2017, cùng với Tập Hợp Quốc Dân Việt, Cha Lý kêu  goị Tổng biểu tình ôn hoà khắp nứơc, liên tục hàng tuần.